НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

Мисия на неправителствената организация

СНЦ “Независимо женско дружество САМОСЪЗНАНИЕ” е юридическо лице с нестопанска цел, непартийно, обединяващо жени без оглед на вероизповедание, социално положение, раса и етническа принадлежност с доказани интелектуални, морални и други добродетели и възможност за принос в развитието на обществото, ръководещо се в своята дейност от законите на Република България, от Устава на сдружението и от принципите на хуманизма и демокрацията.

Цели на организацията

СНЦ “Независимо женско дружество САМОСЪЗНАНИЕ” има за цел:  
1 Да възстанови образователната, благотворителната и културната дейност на женско дружество “Самосъзнание”, основано през 1905 г. в гр.Бургас, като негов правоприемник и продължител.  
2. Да съхрани основните цели, средства, структури, управление, традиции, заложени в Устава на женско дружество “Самосъзнание”, гр.Бургас от 29 септември 1936 г., като ги актуализира в синхрон със съвременната епоха и обществения живот в Република България при спазване изискванията на българското законодателство.  
3. Да оказва материална и морална помощ на нуждаещите се жени, деца, мъже, възрастни хора, инвалиди и др.  
4. Да работи по проблемите на българската жена, както и за реалното зачитане на обществените и гражданските й права. 5. Да действа с всички позволени от закона средства в защита правата, честта и достойнството на жените, децата и възрастните хора при накърняването им.  
6. Да пропагандира сред децата и младото поколение вредното влияние на наркоманията, религиозните секти и престъпността.  
7. Да участва в процесите на подпомагане и разширяване на социалната основа на дейностите по закрила на децата в следните области:защита правата на децата; установяване контакти със семействата им; изграждане на социални умения у децата; дейности по повишаване на образованието им; професионална подготовка; умения за общуване; умения за предпазване от въвличане в престъпления; подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на децата в риск.  
Средствата за постигане на целите са:  
1. Събира допълнителни финансови и материални средства чрез благотворителна дейност, просвета и култура.  
2.Ползва недвижим имот, построен през 1934 г. от женско дружество „Самосъзнание” за децата на социално слабите семейства от Бургас.  
3. Организира срещи и семинари за обсъждане на проблемите на жените, децата, младите и възрастните хора.  
4. Участва със свои представители в работни срещи, семинари и др., организирани от други обществени организации, за обсъждане на проблеми, свързани с посочените по-горе цели. Развива дейност чрез различни форми във връзка с борбата срещу наркоманията, религиозните секти и престъпността, и тяхното вредно влияние над децата.  
5. Провежда просветна дейност, организира лекции, срещи, екскурзии, тържества. Помага на умни и надарени деца да кандидатстват в училища, където да развият способностите си.  
6.Помага на децата сираци да бъдат равностойно приети в обществото.  
7.Търси подходящи семейства или хора, които да се грижат или да осиновят деца сираци или изоставени деца, както и да следи как те се грижат за децата, и ако установи, че те нарушават правата на детето и не полагат необходимите грижи за поверените им деца, предприема съответните законови мерки за защита на децата – сезира компетентните държавни органи и обществени организации за защита правата на детето.  
8. Взаимодейства и с други сходни български и чуждестранни организации, които работят в защита на жените и децата.  
9. Издава свой самостоятелен бюлетин.  
Предметът на дейност е:  
1.Да следи за целесъобразното изразходване на паричните и материалните средства от дарения, завещания, благотворителни кампании и др. на СНЦ Независимо женско дружество „САМОСЪЗНАНИЕ”.  
2.Да подготвя и реализира проекти, програми и стратегии в съответствие на посочените цели на сдружението.  
3.Да предоставя информация и индивидуални консултации на децата в риск за изграждане на социални умения.  
4. Да взаимодейства и с други сходни български и чуждестранни организации, които работят в защита правата на жените, децата и възрастните хора.  
5.Да подготвя и популяризира информационни продукти (печатни материали, електронни продукти, телевизионни и радио предавания и др.).  
6. Да развива, прилага и партнира по проекти и програми за повишаване на образователния и квалификационния ценз в съответствие с принципа за учене през целия живот.  
7. Да организира професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация в съответствие със законодателството на Република България и международните стандарти за придобиване на нови възможности за реализация на пазара на труда.  
8. Да организира отделни групи за неформално образование на деца отпаднали и застрашени от отпадане от образователната система, както и деца със зрителни увреждания – ограмотяване, обучение в групи за самоподготовка, клубове по интереси, професионални курсове и др.  
9.Да съдейства за опазване живота и здравето на децата, като подпомага организирането на свободното време на децата – отдиха, спорта и туризма.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info