НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

ОТЧЕТ ЗА 2020 г.

ОТЧЕТЗА 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБ"ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЧКА „БУРГАСКИЗВЕЗДИЧКИ"КЪМ БУРГАСКО НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „САМОСЪЗНАНИЕ"

Тази година Бургаското независимо женско дружество „Самосъзнание" решихме да работим с деца, които имат наклонности към актьорски умения, да развием тези умения и някои от тези деца да станат „звезди". С тази задача се зае гл. учител Павлина Пенева Вълева – педагог и координатор ст. учител Станимира Павлова – педагог. Групата се състои от 12 деца в различна възраст от 3 до 10 години, чиито родители са дали съгласието си децата да посещават Клуб"Театрална работилничка „Бургаскизвездички".

За съжаление,порадиусложненатаепидемиологичнаобстановка в страната и в частност в Бургас и Заповед № РД 01-626 от 27.10.2020 г. наМинистъраназдравеопазванетои Заповед № 2974 от 06.11.2020 г. на КметанаОбщинаБургас,работатанатеатралнатаработилничкабепреустановена и неможахмедареализирамевсичкипланиранизадачи.

Поради тази причина, представяме отчет на част от планираните занятия с децата, а именно:

17.10.2020 година – 2 учебни часа

ЯДРО „Театрална азбука"

ТЕМА "Беседаза театралното изкуство"

Задачи

1.Запознаване на децата с различни видове театър, с професиите свързани с театралното изкуство и с различни видове кукли за куклен театър.

2. Работа върху театрални етюди.

3. Изработване на кукли на пръчка.

4. Драматизация наприказката „Косе Босе"

Работата на нашата театрална работилничка започна със запознаване на децата в подходяща за възрастта форма с видовете театър, с професиите на хората, които работят в театъра и с различни видове кукли за куклен театър.

На децата бе поставена задача да се разделят по двойки, да си изберат кукли и да представят пред публика своите театрални етюди. Театралните етюди са упражнения за усъвършенстване на изразителността на изпълнителските умения. Участието в театрални етюди развива пластичността, изразителната реч и уменията за действие във въображаеми обстоятелства.

Поставихме на децата задача да си изработят кукла на пръчка и да драматизират приказката „КосеБосе". Децата участваха с голямо желание и ентусиазъм в драматизацията. Поставените задачи бяха реализирани. Децата се почувстваха освободени, уверени в собствените си сили и възможности, договарят се, кооперират се и си помагат взаимно.

24.10.2020 година-2 учебни часа

ЯДРО „Театър с кукли на пръсти"

ТЕМА""В света на театъра на куклите на пръст"

Задачи

1. Запознаване с куклите на пръст.

2. Изработване на кукли на пръст.

3. Усвояване на техника за водене на кукли на пръст.

4. Драматизация на приказката „Червената шапчица".

Децата бяха запознати с куклите на пръст, техниката за водене на кукли на пръст и начините за тяхното изработване. Всички деца с удоволствие се включиха в упражненията за усвояване на техниката за водене на кукли от театъра на куклите на пръст. Всички се обединиха около идеята за драматизация на приказката „Червената шапчица".

Пред децата бе поставена задачата да си изберат герой от приказката, да опишат неговото поведение, да разкажат защо са избрали именно този герой и да си изработят кукла на пръст. По този начин децата развиват творческия си потенциал, уменията да пресъздават характера на героя чрез подходяща интонация. Съвместната драматизация развива социални умения и формира социални компетентности за взаимопомощ, сътрудничество, договаряне и постигане на компромиси.

РаботатанаКлуб"Театрална работилничка „Бургаскизвездички" щепродължипрезследващата 2021година, където децата ще развият своите актьорски умения и ще имаме възможност да осигурим изява на децата пред бургаската общественост.

Изказваме благодарност на Община Бургас за оказаната финансова подкрепа при работата ни с децата на Бургас.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info