НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

Из живота на "Самосъзнание" 1905 г. - 1944 г.

 

ИСТОРИЯТА

НА

БУРГАСКОТО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО

"САМОСЪЗНАНИЕ"

от 1905 г. до 1944 г.

НАЙ-ИЗВЕСТНОТО И НАЙ-АВТОРИТЕТНОТО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО В БУРГАС И БЪЛГАРИЯ

Основано през м. април 1905 г.

Просъщесвувало до м. октомври 1944 г.

Възстановено на 23 юни 1994 г.

         Историята на Бургаското женско дружество "Самосъзнание" е тясно свързана както с личната и обществена дейност на основателката и първата председателка на дружеството Жени Божилова Патева, така и с членството на Женско дружество „Самосъзнание" в Българския женски съюз-София.

В годините след освобождението от турското робство започва сериозна борба жените да бъдат допускани да учат във висшето училище, както и да се възстановят правата на омъжените учителки да упражняват професията си. По-напредналите жени осъзнават, че те имат не само важни задължения и отговорности в семейството, но и в обществото и че жената не трябва да стои настрани от обществения живот. Поради тези причини през 1900 г. започва сериозна работа по организацията исъздаването на Българския женски съюз от г-жа Анна Карима, г-жа Юлия Малинова, г-жа Жени Патева и др. На следващата 1901 г. се провежда първият конгрес на който е учреден Българският женски съюз. Веднага след учредяването си, съюзътподтиква по-будните жени в България към обща дейност в помощ на жените и децата.

       На фона на днешния културен, политически и икономически живот в България,странно ни се вижда сега, че в началото на миналия векв нашия град едва се е забелязвала някаква проява на обществен живот от страна на жените. За първи път през 1901 и 1902 г. в Бургас жена в лицето на Жени Патева държи две сказки, организирани от единственото тогава в града женско благотворително дружество "Милосърдие". Сказките се отнасят до женското движение в България и световното женско движение, като се хвърлят семената на една идея, която заработва в няколко будни бургазлийки, за да ги раздвижи и ги застави след две години да излязат вече като обособено женско просветно дружество "Самосъзнание".

       Ето в този период от време между онази епоха на неизвестно женско съществуване и никаква обществена проява на жените и сегашната епоха, в която жената свободно изявява себе си, се оформи, разви и разрастна Бургаското женско дружество "Самосъзнание".

       Така през м. април на 1904 г. Жени Патева, заедно със своите добри приятелки Пенка Русева-Белмустакова и Йорданка Гъзвъзова образуват просветна група. Към тях се присъединяват г-жа Анна Русева-д-р Енчева,г-жа Тодорка Праматарова и г-жаДеспина Панайотова. През тази година Жени Патева работи усилено и за укрепването на Българския женски съюз, който преживява сериозни идейни разногласия и е пред разпадане.

       През пролетта на 1905 г. просветната група се оформя като женско просветно и благотворително дружество с председателка г-жа Жени Божилова Патева. Дружеството се нарича "Самосъзнание" по идея на г-жа Пенка Русева-Белмустакова. "Самосъзнание" веднага се присъединява към Българския женски съюз, като под ръководството на Жени Патева усилено заработва за укрепването на Българския женски съюз и организирането на конгрес на съюза през м.юли същата година. Още през м.май Жени Патева от името на Бургаското женско дружество "Самосъзнание" заминава за София, където се запознава със съюзните работи, теченията и настроенията в Българския женски съюз и написва книгата "Разногласията в Българския женски съюз". На конгреса госпожите Анна Карима и Юлия Малинова са непримирими. Жени Патева застава на страната на Юлия Малинова. Делегатите поставят Българския женски съюз на неутрална база и решават да не се избира Управителен съвет. Те поверяват ръководството на Българския женски съюз на председателката на Бургаското женско дружество "Самосъзнание" Жени Патева, като я задължават и да редактира и издава органа на съюза в."Женски глас" в Бургас, както и окончателно да изработи идеологията на Българския женски съюз.Жени Патева приема с голяма отговорност поставените задачи от делегатите на конгреса иБургаското женско дружество "Самосъзнание" заработва усилено, като става най-известното и авторитетно женско дружество в България.

Непосредствено след учредяването си, Бургаското женско дружество "Самосъзнание" създава в Бургас:

         1.Библиотека, читалня, четива и сказки за членовете си и гражданките с цел да развие гражданското им самосъзнание.

2.Есента на същата година дружеството открива и неделно училище за неграмотни и слабо грамотни жени, в което също и учи говорещите гръцки език жени на роден български език.

3.Заема първостепенно място в Българския женски съюз.

4.Взема винаги отношение по всички обществени въпроси в Бургас и страната, урежда публични събрания и взема съответните решения.

       През есента на 1910 г. редакцията на в."Женски глас"се премества в София, като гл.редактор остава Жени Патева. Едновременно с това Бургаското женско дружество "Самосъзнание" започва да издава собствено списание "Гражданка", като редакцията му е в клуба на женското дружество. В този клуб се получават всички списания и вестници, където се събират интелигентните млади хора на Бургас. От тук можем да си представим какъв интензивен просветен и културен живот е кипял в Бургаското женско дружество "Самосъзнание".

        Г-жа Жени Патева създава идеологията на Българския женски съюз, която поставя в услуга на жените и децата и във връзка с това издава книгата "В помощ на жената". Тази идеология тя прокарва и в женско дружество "Самосъзнание", като от 1907 г. нататък женското дружество открива едно след друго: просветни, шивашки и търговски курсове, както и Бюро "Женски труд" със шивашко ателие за безработни момичета. Много момичета, завършили тези курсове, правят след това професионална кариера.

         По време на Балканската, а в последствие и на Първата световна войнаБургаското женско дружество "Самосъзнание" разширява Бюрото "Женски труд" , взема държавна работа, открива няколко кроячници, осигурява работа за 800 безработни жени от Бургас, където се изработват дрехи за войниците и болниците.

Бургаското женско дружество "Самосъзнание" поема и грижата на Червения кръст за пленническите семейства, за децата и семействата на убитите и инвалидите. Председателката на дружеството е член на Комитета за продоволствието на града.

Войните нарушават работата както на дружество "Самосъзнание", така и на Българския женски съюз. ИменноБургаското женско дружество "Самосъзнание" взема решение да се възобнови Българския женски съюз, който по това време е преустановил дейността си. През м.май на 1918 г. г-жа Патева заминава за София, където с г-жа Юлия Малинова и г-жа д-р Ангелова успяват през м.юли да организират във военно време конгрес-конференция и да възобновят дейността на Българския женски съюз. Председателката на дружество "Самосъзнание" изнася три важни реферата: "Положението на семейството и жената по време на войната", "Организиране продоволствието с храна и облекло на народа" и "Войната и въоръжението на народите". В тази връзка председателката на "Самосъзнание" има срещи с министър-председателя г-н Малинов и с министъра на просветата г-н Костурков. На 25 август 1918 г. във Военния клуб в София нашата председателка държи своята реч-протест против войната и апел за мир. Тук, по тази инициативасе поставя началото на секция към Международната лига за траен мир, основана през 1915 г.

Веднага след Първата световна война Бургаското женско дружество "Самосъзнание" възобновява просветната си работа сред жените с оглед социалните им нужди.

През 1927 г. за улеснение на работещите жени дружество "Самосъзнание" открива дневендетски приют в сграда, където плаща наем, с грижи и храна за децата на майките-работнички и безработните майки за 40 деца от 3-7 години. Там децата прекарват в хубави слънчеви стаи при специална обстановка от 8.00 ч сутринта да 18.00 ч. вечерта. Децата получават закуска, обяд и следобедна закуска и са под надзора и майчинските грижи на специалист – учителка и възпитателка. В детския приют се организират беседи за майките на децата.

       От средите на Бургаското женско дружество "Самосъзнание" излизат обучени и школувани гражданки, които започват работа в социални предприятия, като например в "Дома за старци" в Бургас, в Женското миротворно общество в България и др.

    В първите общински избори след войната дружество"Самосъзнание"дава своя кандидатка за училищното Настоятелство, избрана от радикали и демократи. Женското дружество излиза със своя платформа за училищна политика и с искания за общинска такава.

Бургаското женско дружество "Самосъзнание" взема активно участие в акциите за пропаганда на мира. Дружеството неуморно работи за създаване на просветени, достойни и свободни жени.

 През м.юни 1930 г. Бургаското женско дружество "Самосъзнание" отпразнува своята 25-годишнина, където отдава заслуженото на основателките на дружеството – Председателката на дружеството г-жа Жени Божилова Патева е удостоена с почетен председател на дружеството, аг-жа Тодорка Праматарова и г-жаАнна Енчева – с почетен член на дружеството. За председателка на дружеството е избрана г-жа Райнова.

 През 1934 г. дружеството организира Младежка група "Свежест", която наброява 75 членки.

 В края на м. май 1934 г. Женско дружество „Самосъзнание" прави първата копка на сграда на дружеството, предназначена за дневна детска градина (Дневен детски приют) за децата на майките-работнички и безработните майки от гр. Бургас. В тази връзка, г-жа Патева пише:

  За Женското дружество

„Самосъзнание",

Тук.

Бидейки въ невъзможност да присъствуваме при полагане основния камъкъ на дружественатасграда, изпращаме на дружеството нашите сърадвания и благопожелания за успешно привършване.

Нека тази сграда стане огнище, което да пръска светлина за разуменъ животъ и любовъ въ отношенията между хората. Да крепне и расте въ тази сграда поколение, което да знае да уважава и почита, което да цени труда, даденъ за него и чрез своите постъпки да затвърдява само верата въ доброто.

Направете, молим, достояние на събранието нашите сърдечни благопожелания.

Бургазъ, 20 май 1934 г.

Основателка и почетна председателка:

Жени Божилова Патева

Основателка и почетна членка:

Тодорка К. Праматарова

С писмо №88 от 10.VІІІ.1934 г. Женско културно просветно дружество „Самосъзнание" дава следните сведения на Коменданта на гр.Бургас:

 До г-н коменданта – Бургас

Според Вашата наредба Ви изпращаме следните седения:

                1.Списък на имената на членовете от Настоятелството:

Г-жа Щеря Дръ Крумъ Райновапредседателкаул."Л. Каравелов"

Г-жа Жейна Трифонъ Шипковаподпредседателка

Г-жа Ана Петко Чорбаджиевакасиерка

Г-жа Стефка Дръ Тодор Бурмоваделоводителкапл."Кирил и Методий"

Г-жа Цвета Борисъ Кантарджиева

Г-жа Донка Костадинъ Бакалова

Г-жа ЦветанаДипчева

Г-жа Дочка Марко Каракожова

2.Последния Устав е утвърденъ съ предписание №1938 от 29 май 1923 г. от Министерството на В.Р.Н.З. отдел „Социални грижи".

   3.Дружеството издържа от 7 години дневенъ детски приютъ за 40 работнически деца от 3 годишна възрастъ до 7. Те там под надзора на една възпитателка се забавляватъ, възпитаватъ и получаватъ питателна храна. Дружеството е собственикъ на специално здание на площадъ „Славейковъ".

    4.Дружеството урежда беседи между членките си за тяхното умствено и нравствено издигане.

    5.Организирало е 80 млади момичета въ секция при дружеството. Съ това се цели отвличането им отъ средата и дребнавостта въ живота и насочване вниманието им към по-високо умствено и морално отношение. Урежда за сега реферати, но в близко бъдеще ще уреди курсове по модерни езици, домакинство и гимнастика.

    6.Взело е участие съ самостоятелна листа въ последните избори за училищни настоятели, като смята че мястото на жената е именно там.

    7.За издръжката на приюта, Дружеството е принудено да отвлича вниманието си по уреждане на разни доходни забави, за набавяне средства. Например, миналата година е уредило:(1) изложба-базаръ съ изработени оригинални предмети отъ членките; (2) чай на кокичетата;(3)родна вечер с лотария.

        През м. ноември 1934 г. е построена едноетажна масивна сграда, представляваща Дневен детски приют в гр. Бургас, ул. „Царица Елеонара" №63 (днешната ул. „Славянска" със сегашен адрес ул. „Вола" № 3). Първото Застрахователно свидетелство срещу пожар на сградата датира от 27 ноември 1934 г., с което Българската земеделска и кооперативна банка клон Бургас застрахова сградата на Женско дружество „Самосъзнание" с обявена стойност 250 000 лв. Понататък следват Застрахователните свидетелства за следващите години.

     На 01 януари 1935 г. в имущественото състяние на Женско дружество„Самосъзнание" фигурира вече и „ НЕДВИЖИМ ИМОТ сграда детски приют". За построяване на сградата дружеството е теглило кредит от Българска земеделска и кооперативна банка клон Бургас, изплащането на който е видно от архивните финансови документи.

      През м.октомври 1934 г. по инициатива на г-жа Анна Чорбаджиева (съпругата на писателя Петко Росен) - секретарка на дружеството, се открива Девическото професионално училище „Царица Йоанна", което се издържа от Бургаското женско дружество "Самосъзнание". През 1939 г. училището наброява 168 ученички, като 33 от тях са освободени от такса. В училището момичетата получават подготовка за бъдещата професия, френски език и обща култура за бъдещи добри съпруги, домакини, майки и съзнателни гражданки. От 15 октомври 1939 г. при училището е открито ателие за горни дамски и детски дрехи, в което стажуват завършилите 3-годишния курс на обучение ученички. Председателка на дружеството е г-жа Стефка д-р Бурмова, а дружеството наброява 169 членки. На 30 септември 1948 г. училището е преименувано на името на партизанката Яна Лъскова и преминава под управлението на новата комунистическа власт.

Женско дружество „Самосъзнание" поддържа тясни връзки с Цар Борис ІІІ и царското семейство:

КанцеларияСофия17 март 1939 г.

На Негово величество Царя

№ 1809

До Управата на Дневния детски дом на женското дружество „Самосъзнание" въ гр. Бургасъ

Канцеларията на Негово Величество Царя има честъ да предаде на почитаемата управа и питомците на дома искрената благодарностъ на Техни Величества Царя и Царицата за любезното внимание да поднесатъ на Негово Царско Височество Престолонаследника Князъ Симеонъ Търновски единъ възпоменателенъ албумъ, а също и за поздравите и благопожеланията по случай рождения Му денъ.

                                                                                                         Секретар:подпис

КанцеларияСофия17 април 1940 г.

На Негово величество Царя

№ 867

До госпожа председателката наженското дружество „Самосъзнание"

въ гр. Бургасъ

Имам честта да Ви известя, че Нейно Величество Царицата благодари искрено Вам, на директорката и ученичките при издържаното отъ дружеството Ви девическо занаятчийско практическо училище за изпратения по рано подаръкъ. По Височайша заповедъизпращам Ви по случай наближаващите Великденски празници тукъ приложените 1,000 (Хиляда) лева за училището.

Началник на отдел:подпис

                                                                                             ТЕЛЕГРАМА

ДВОРЕЦАСОФИЯ

ЗА ДРЪ БУРМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА ЖЕНСКОТО

ДРУЖЕСТВОСАМОСЪЗНАНИЕГР.

 БУРГАСЪ УЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ4

Вам на членките на дружеството и ученичките от Девическото професионално училище ЦАРИЦА ЙОАННА

Благодаря искрено за любезните честитки и добри пожелания.

                                                 ЙОАННА

През м. октомври 1944 г. се създава женска народна организация„Яна Лъскова", където членките на „Самосъзнание"е трябвало да се присъединят. Те отказват и с товаБургаското женско дружество „Самосъзнание" преустановява дейността си в очакване един ден отново да заработи.

Така на 01.ХІІ.1944 г. женската народна организация„Яна Лъскова" присвоява от Дружество „Трудолюбие" 16 451 лв., а от Женско благотворително дружество „Самосъзнание" 232 614 лв. и сградата с Дневния детски дом, който започва да управлява.

През м. октомври 1950 г. дружеството се слива с Отечествения фронт, а сградата на Дневния детски дом е национализирана.

В една ранна зимна утрин забързана неизвестна до днес жена влиза в пункта за „Вторични суровини" и предава стара хартия. Служителката любопитно разгръша пожълтелите листи, които датират чак от 1905 г. Става ясно, че това е историята на Бургаското женско дружество „Самосъзнание". Без колебание тя предава в „Държавен архив" – Бургас ценните книжа.

Така Бургаското женско дружество „Самосъзнание" залязва от сцената на обществения живот на гр. Бургас, но дълбоко остава в сърцата на старите бургазлии и останалите живи членки на дружеството с вярата, че един ден „Самосъзнание" ще изгрее отново над Бургас в полза на хората, нашия град и Родината ни.

Това се случва на 23 юни 1994 г. за радост на останалите живи членки на "Самосъзнание" и старите бургазлии, които все още помнят и с гордост разказват за Бургаското женско дружество "Самосъзнание".

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info