НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

             НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКОДРУЖЕСТВО
                                     "САМОСЪЗНАНИЕ"гр.Бургас

                                                                 INDEPENDENT FEMALE ASSOCIATION

"CONSCIOUSNESS"-Burgas


ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА   И   ФИНАНСОВ  ОТЧЕТ

 НА  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО "САМОСЪЗНАНИЕ"- БУРГАС   ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2016г. до 31.12.2016 г.

 

Ние, от Независимо женско дружество "Самосъзнание", работим по три основни дейности на добра воля, без никакви лични облаги:Благотворителна;Образователна;Културна.

Независимо женско дружество „Самосъзнание" подкрепя деца от Бургас: социално слаби семейства, деца от домовете за деца, болни деца, деца с увреден слух, незрящи деца, деца с недъзи, методическа помощ при подготовката им за образователния процес, както и оздравителен и културен процес за деца, пострадали от екологична катастрофа.

Независимо женско дружество „Самосъзнание" е учредител и съорганизатор на детски школи. Независимо женско дружество "Самосъзнание" притежава структурирана мрежа от доброволки,която подпомага децата с образователна и възпитателна цел. Подкрепя и се грижи за деца-сирацикато осигурява материално подпомагане и методическа помощ за продължаване на обучението им, както и консултиране за професионалното им ориентиране.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Полагаме грижи за самотна възрастна жена, на която предоставяме морална и материална подкрепа.

Женско дружество „Самосъзнание" има представител в Обществения съвет за интеграция на хората с увреждания на територията на област Бургас.

Женско дружество „Самосъзнание" има представител в Областния координационен механизъм за деинституционализация и подкрепа на децата и техните семейства.

Организирахме благотворителен концерт за  децата от Центъра за деца с увреждания в кв. Ветрен, гр. Бургас с участието на бардът Милен Тотев в зала „Георги Баев" на Културен център „Морско казино" на 14.07.2015 г. от 18.00 ч. Със събраните средства закупихме играчки за тези деца. Съорганизатори на концерта бяха Община Бургас и Съюза на свободните писатели – Бургас.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Повече от 10 години работим по възстановяването на Дневния детски дом, основан от женско дружество „Самосъзнание" през 1927 г. в Бургас за децата на социално слабите семейства. През 1934 г. женско дружество „Самосъзнание" построява сграда, находяща се на ул."Вола" № 3 (пл."Баба Ганка"), където се премества детския дом и просъществува до 1944 г. През 1950 г. сградата е национализирана.

От 11 години насам, въпреки нашите искания да възстановим Дневния детски дом за децата на социално слабите семейства от Бургас, сградата стои заключена и необитаема. Готови сме с Учебните програми по образователните модули, имаме  издаден Лиценз за работа с деца от ДАЗД-София. Децата на Бургас имат нужда да бъдат обучавани на полезни дейности в извън учебното им време. Вече има и родители, които се интересуват кога Дневният детски дом „Жени Божилова Патева" към Независимо женско дружество „Самосъзнание" ще отвори врати за тяхните деца.Сформиран е екипът от преподаватели, служители и доброволци, както и програмите за обучение на децата.За съжаление сградата на Бургаското женско дружество „Самосъзнание", находяща се на ул. „Вола" 1 (пл. „Баба Ганка") Община Бургас предостави на писателските дружества в Бургас – а предизборното обещание на настоящия кмет на Бургас бе в тази сграда да се възстанови детската градина за децата на социално слабите семейства в Бургас.

Община Бургас субсидира женското дружество с 1000 лв. с цел подпомагане дейността ни при работа с децата от социално слаби семейства. Благодарение на това функционира  клуб за деца – клуб „Млад природозащитник".

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

Намираме време и за тържества, организирани за членките на дружеството - Бабин ден, Коледа, Великден, 8-март деня на жената, Първа пролет, годишния празник на женското дружество 23 юни и др.

Съвместно със Съюза на свободните писатели клон Бургас организирахме  литературно-музикално шоу под  надслов „Пролетта рецитира, пее и разказва"! 

Организирахме Среща-разговор с ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, член на НЖД „Самосъзнание", член на Съюза на свободните писатели – филиал Бургас и член на Съюза на българските журналисти.

 Бургаското Независимо женско дружество „Самосъзнание"  и Съюзът на свободните писатели в България – филиал Бургас проведохме за първи пореден път национален  литературен конкурс  под надслов „Голямата книга на малкия град".

Заедно със Съюза на свободните писатели в България – филиал Бургас дадохме ход на създаването на Център за емигрантска литература в България.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

РАЗХОДИ – 01.I.2016 г. ¸ 31.ХІІ.2016 г.

Разходен ордер №

Наименование на разходите

Сума, лв.

·

01/01.02.2016

Държавна такса БОС

13,00

·

02/08.02.2016

Пощенски

2,10

·

03/10.02.2016

Пощенски

2,10

·

04/25.03.2016

Пощенски

2,10

·

05/13.05.2016

Държавна такса ДАЗД

54,10

·

06/06.07.2016

Пощенски

1,90

·

07/28.09.2016

Удостоверение актуално състояние

13,00

·

08/05.12.2016

Тържество Жени Патева

24,58

·

09/16.12.2016

Транспортни - благотворителна акция

5,66

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

118,54

-Държавна такса –80,10 лв.

-Пощенски – 8,20 лв.

-Тържество за Жени Патева – 24,58 лв.

-Транспортни - благотворителна акция – 5,66 лв.

Всичко разходи: 118,54 лв.(Сто и осемнадесет лева и петдесет и четири стотинки)

ПРИХОДИ – 01.І.2016 г. до 31.ХІІ.2016 г.

Приходен ордер №

Наименование на приходите

Сума, лв.

-

01/28.01.2016

Членски внос

12,00

-

02/28.01.2016

Членски внос

6,00

-

03/28.01.2016

Членски внос

6,00

-

04/28.01.2016

Членски внос

12,00

-

05/08.02.2016

Членски внос

6,00

-

06/26.02.2016

Членски внос

12,00

-

07/26.02.2016

Членски внос

6,00

-

08/18.05.2016

Членски внос

12,00

-

09/18.05.2016

Членски внос

6,00

-

10/05.12.2016

Членски внос

12,00

-

11/05.12.2016

Членски внос

6,00

-

12/18.05.2016

Членски внос

6,00

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

102,00

1.Налични пари към 01.01.2016 г. -654,92 лв.(Шестстотин петдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки)

2.Приходи:102, 00 лв. (Сто и два лева)

654,92+ 102,00 = 756,92 лв. (Седемстотин петдесет и шест лева идеветдесет и две стотинки)

3.Приходи от Членски внос – 102,00 лв.

4.Разходи: 118,54 лв.(Сто и осемнадесет лева и петдесет и четири стотинки)

5.Остатък:756,92– 118,54 = 638,38 лв.(Шестстотин тридесет и осем лева и тридесет и осем стотинки), от коитов Банка „Алианц" – 634, 90 лв. и в касата на дружеството 3,48 лв.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info