НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО

"САМОСЪЗНАНИЕ" - БУРГАС

Управителният съвет на Независимо женско дружество "Самосъзнание"- Бургас, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение от 30.06.2017 г., свиква Общо събрание на 08.09.2017 г. в 17.00 ч. на ул. "Сан Стефано" № 129, Конферентната залана хотел "Атаген", при следния дневен ред:

1.Приемане на нови членове.


2.Очет за дейността наСдружение с нестопанска цел „Независимо женско дружество - Самосъзнание" – гр.Бургас.

3.Финансов отчет наСдружение с нестопанска цел „Независимо женско дружество - Самосъзнание" – гр.Бургас.

 

4.Промени в Управителния съвет.

5.Промени в Контролния съвет.

6.Промяна в наименованието на „Независимо женско дружество - Самосъзнание".

7.Разни

При липсва на кворум, събранието ще се проведе същия ден в 18.00 ч., на същото място при същия дневен ред съгласно чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

04.08.2017 г.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info